Có 1 kết quả:

guài wù sì

1/1

guài wù sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

monstrous