Có 1 kết quả:

guài xiàng

1/1

guài xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grotesque visage
(2) grimace