Có 1 kết quả:

zǒng fēn

1/1

zǒng fēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) overall score
(2) total points