Có 1 kết quả:

zǒng dòng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

general mobilization (for war etc)