Có 1 kết quả:

zǒng luǎn huáng guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

common vitelline duct