Có 1 kết quả:

zǒng sī lìng

1/1

zǒng sī lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) commander-in-chief
(2) top military commander for a country or theater of operations