Có 1 kết quả:

zǒng sī lìng bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

general headquarters