Có 1 kết quả:

zǒng dūn wèi ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

overall tonnage (of a shipping fleet or company)