Có 1 kết quả:

zǒng huí bào

1/1

zǒng huí bào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) total return
(2) aggregate profit