Có 1 kết quả:

zǒng jú

1/1

zǒng jú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) head office
(2) general office
(3) central office