Có 1 kết quả:

zǒng píng miàn tú ㄗㄨㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) general layout
(2) site plan