Có 1 kết quả:

zǒng guī

1/1

zǒng guī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eventually
(2) after all
(3) anyhow