Có 1 kết quả:

zǒng děi

1/1

zǒng děi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) must
(2) have to
(3) be bound to