Có 1 kết quả:

zǒng lǎn

1/1

zǒng lǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assume full responsibility
(2) to be in full control
(3) to monopolize