Có 1 kết quả:

zǒng jī

1/1

zǒng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) central exchange
(2) telephone exchange
(3) switchboard