Có 1 kết quả:

zǒng gān sài

1/1

zǒng gān sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stroke play (golf)