Có 1 kết quả:

zǒng lǐ yá men

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Qing dynasty equivalent of the Foreign Office