Có 1 kết quả:

zǒng jīng lǐ

1/1

zǒng jīng lǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) general manager
(2) CEO