Có 1 kết quả:

zǒng tǒng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

presidential system