Có 1 kết quả:

zǒng tǒng xuǎn jǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

presidential election