Có 1 kết quả:

zǒng biān

1/1

zǒng biān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chief editor (of newspaper)
(2) abbr. for 總編輯|总编辑