Có 1 kết quả:

zǒng ér yán zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in short
(2) in a word
(3) in brief