Có 1 kết quả:

zǒng néng

1/1

zǒng néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

total energy