Có 1 kết quả:

zǒng cái

1/1

zǒng cái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chairman
(2) director-general (of a company etc)