Có 1 kết quả:

zǒng lǎn

1/1

zǒng lǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a general overview