Có 1 kết quả:

zǒng yùn dān

1/1

zǒng yùn dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

master air waybill (MAWB) (transport)