Có 1 kết quả:

zǒng zhòng

1/1

zǒng zhòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gross weight
(2) total weight