Có 1 kết quả:

zǒng jí ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) general collection
(2) anthology