Có 1 kết quả:

zǒng jí

1/1

zǒng jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) general collection
(2) anthology