Có 1 kết quả:

zǒng é

1/1

zǒng é

giản thể

Từ điển Trung-Anh

total (amount or value)