Có 1 kết quả:

zǒng fēng xiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

aggregate risk