Có 1 kết quả:

shì cái ào wù

1/1

shì cái ào wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be inordinately proud of one's ability
(2) to be conceited and contemptuous (idiom)