Có 1 kết quả:

héng jiā sù dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

constant acceleration