Có 1 kết quả:

héng sù lǜ

1/1

héng sù lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

constant velocity