Có 1 kết quả:

liàn niàn

1/1

liàn niàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a sentimental attachment to (a place)
(2) to miss (one's ancestral home etc)
(3) to be nostalgic about