Có 1 kết quả:

liàn wù

1/1

liàn wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(sexual) fetishism