Có 1 kết quả:

liàn wù kuáng ㄌㄧㄢˋ ㄨˋ ㄎㄨㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(sexual) fetishism