Có 1 kết quả:

liàn tóng pǐ

1/1

liàn tóng pǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pedophilia
(2) pedophile