Có 1 kết quả:

huǎng rán

1/1

huǎng rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suddenly (understand sth)
(2) in a flash