Có 1 kết quả:

huǎng rán dà wù

1/1

huǎng rán dà wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to suddenly realize
(2) to suddenly see the light