Có 1 kết quả:

huǎng rán xǐng wù

1/1

huǎng rán xǐng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a sudden realisation
(2) to realise sth in a flash