Có 1 kết quả:

kǒng bù zhèng

1/1

kǒng bù zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phobia