Có 1 kết quả:

kǒng gāo zhèng

1/1

kǒng gāo zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) acrophobia
(2) fear of heights