Có 1 kết quả:

kǒng niǎo

1/1

kǒng niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monstrous bird
(2) moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand)