Có 1 kết quả:

kǒng lóng mèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

ugly girl (slang)