Có 1 kết quả:

kǒng lóng zǒng mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dinosauria, superorder within class Sauropsida containing dinosaurs and birds