Có 1 kết quả:

Héng chūn Bàn dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hengchun Peninsula in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], the southernmost point of Taiwan