Có 1 kết quả:

Héng hé shā shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

countless as the grains of sand in the Ganges (idiom)