Có 1 kết quả:

héng yá

1/1

héng yá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) permanent tooth (as opposed to deciduous tooth 乳牙)
(2) adult tooth