Có 1 kết quả:

héng děng

1/1

héng děng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) identity ≡ (math., logic)
(2) identical