Có 1 kết quả:

héng děng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

identity (math.)